Miami Northwest Express Track Club Miami, Florida 305-836-2409 or Alan Holt 305-316-3772